Beschrijving beroepsperspectief

De opleiding heeft naast de betekenis voor uw persoonlijke ontwikkeling de volgende beroepsperspectieven.

Met de lerarenvariant leiden we studenten op met een tweedegraads bevoegdheid Pedagogiek. Volgens artikel 4.2.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voldoet iemand met tweedegraads bevoegdheid aan de benoemingseisen voor instellingen waar de Wet educatie en beroepsonderwijs van toepassing is. Dat betekent dat u niet alleen Pedagogiek en aanverwante vakken mag geven binnen het MBO, maar dat u daarbinnen breed inzetbaar bent. U kunt belast worden met lessen in alle vakken waar dat instellingsbestuur u bekwaam voor acht. Dit geldt voor iedere tweedegraadslesbevoegdheid, maar de ervaring leert dat MBO instellingen graag docenten aannemen met een tweedegraads  lesbevoegdheid pedagogiek, omdat docenten met een dergelijke bevoegdheid niet alleen vakinhoudelijk expert zijn in een gedrags-wetenschappelijke discipline, maar bovendien veel pedagogisch didactische kennis hebben die zij kunnen aanwenden in hun omgang met MBO-studenten. Bovendien kunnen zij hun collega’s op dit punt bijstaan.

De Algemene Beroepen Variant bereidt u voor op kaderfuncties in één van de pedagogische en agogische beroepsvelden: ondersteuning van het onderwijs (schooladvies- en begeleidingsdiensten) en jeugdzorg (bijv. jeugdwelzijn, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg). Een kaderfunctie wil zeggen dat u zelf geen leidinggevende taken heeft.

2e Lijnsfuncties

U wordt opgeleid voor 2e lijnsfuncties. Dit zijn functies waarin u als pedagoog minder rechtstreeks contact heeft met de doelgroep. Onze afgestudeerden staan in hun werk naast de directe opvoeders en ontvangers van opvoeding. Tot hun takenpakket behoort: voorlichting, advisering, coördinatie, toezicht houden, onderzoek, ontwikkeling en beleid voorbereiden. Daarin verschilt deze opleiding van vele andere HBO-pedagogiek opleidingen, die veelal meer voorbereiden op de dagelijkse beroepspraktijk.

Omdat HBO pedagogen vaak 2e lijnsfuncties vervullen hebben ze veelal contacten met andere professionals (artsen, verpleegkundigen, leidsters kinderdagverblijf, leraren, inrichting medewerkers, groepswerkers, logopedisten, ergotherapeuten, juristen etc.). In contact met hen vervullen HBO pedagogen ondersteunende en coördinerende taken.

Universitaire masteropleiding

Ook kunt u uw beroepskwalificatie verbeteren door na het volgen van de academische route verder te gaan met de universitaire masteropleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen of de masteropleiding Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, of met het verkorte schakelprogramma voor Orthopedagogiek.