Schakelprogramma Orthopedagogiek

Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft toegang tot het schakelprogramma voor de master Orthopedagogiek als u in het bezit bent van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
HBO Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
HBO Psychologie
Psychomotorische therapie en bewegingsagogiek

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) bestaat uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen. Deze stage mag alleen onder bepaalde voorwaarden op de eigen werkplek worden gedaan.

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy. Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ).

Studenten kunnen via dit schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek
• Communication and Deafblindness
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Alle studieonderdelen uit het schakelprogramma moeten behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master(tracks): september en februari.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprogramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met vragen over de masters kunt u ook terecht bij de betreffende studieadviseurs: studieadvies.pedok@rug.nl.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).

NVO

Veel studenten willen zich na hun master Orthopedagogiek registreren als NVO Basis-Orthopedagoog. Een dergelijke registratie is géén vereiste om als orthopedagoog aan de slag te kunnen in de praktijk. Na succesvolle afronding van het Mastertrack Orthopedagogiek ontvang je namelijk een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Wanneer je je toch als NVO Basis-Orthopedagoog wilt registreren, dan is het op dit moment zo dat je na het volgen van het 1-jarige SPO schakeltraject in de richting Orthopedagogiek in combinatie met de 1-jarige Mastertrack Orthopedagogiek bij de RuG niet automatisch voldoet aan de eisen voor de NVO registratie Basis-Orthopedagoog. Indien je je wilt registeren als NVO Basis-Orthopedagoog, dan bestaat de mogelijkheid om bij SPO het NVO pluspakket te volgen. Het programma premaster, master en NVO-pluspakket is door de NVO geaccrediteerd als voldoende voorbereiding voor registratie in het NVO register.

NVO voor AOLB
Afgestudeerden van de master Orthopedagogiek met een AOLB vooropleiding voldoen niet aan de eisen van de NVO voor registratie als Basis-orthopedagoog. In samenspraak met de NVO is gestreefd naar een zo slank mogelijk extra pakket aan vakken op basis waarvan een Verklaring t.b.v. de registratie als NVO Basis-orthopedagoog uitgereikt kan worden.

Klik hier voor meer informatie over het NVO-pluspakket.

Toelating GZ –opleiding studenten Orthopedagogiek met SPO schakelprogramma als vooropleiding

De LOGO-verklaring voor deelname aan de GZ-opleiding kan door studenten met een schakelprogramma als vooropleiding worden verkregen bij de Verenging LOGO (VLOGO) door het overleggen van twee documenten:

  1. De Verklaring Vooropleiding, afgegeven door de opleiding Pedagogische Wetenschappen
  2. Bewijs diagnostiekervaring

Ad 1. De Verklaring Vooropleiding wordt door het onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen afgegeven op vertoon van het bewijs succesvol te hebben doorlopen:

  • het SPO schakelprogramma Orthopedagogiek (60 ects)
  • de mastertrack Orthopedagogiek van de Opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RUG
  • het NVO-pluspakket van SPO

Ad 2. Ervaring kan worden aangetoond door het overleggen van de NVO-basisaantekening diagnostiek, die wordt verstrekt door de NVO. Voorwaarde hiervoor is dat drie casussen met voldoende resultaat zijn beoordeeld volgens de richtlijnen van de NVO, tijdens of na de opleiding. Studenten kunnen diagnostiek ervaring ook aantonen door gebruik te maken van het formulier dat op de site van VLOGO te vinden is  https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring.

Studenten die menen op een andere wijze te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan toelating tot de GZ-opleiding, kunnen hun vooropleiding individueel laten toetsen bij VLOGO (www.vlogo.nl/).