TOP IB-opleiding

Met ingang van september 2015 is het mogelijk om bij de SPO de Toegepast (Ortho)Pedagogische IB-opleiding (TOP IB-opleiding) te volgen

De TOP IB-opleiding van SPO is gericht op het opleiden van IB-ers die een spilfunctie vervullen in het onderwijs, zodanig dat de expertise van de leerkrachten wordt versterkt. De opleiding combineert (ortho)pedagogische kennis op academisch niveau en onderwijskundige expertise met vaardigheidsonderwijs, vooral op het gebied van coaching. Ze richt zich op ambitieuze IB-ers die het interessant vinden om vanuit de theorie, praktische vraagstukken te belichten. De opleiding biedt bovendien een uitstekende doorstroommogelijkheid naar het schakelprogramma van orthopedagogiek. Een Pabo- of een PA-diploma is een vereiste om toegelaten te kunnen worden. Na afronding van het gehele programma ontvangt u een certificaat.

Positionering
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs, waarbij de professionalisering van leerkrachten steeds bovenaan de agenda staat. Passend Onderwijs maakt de noodzaak van kwaliteitsverbetering nog urgenter. Van leerkrachten wordt steeds meer inhoudelijke expertise gevraagd, met name op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Maar zij dienen ook aan steeds hogere eisen te voldoen op communicatief vlak, zowel wat betreft de communicatie met collega’s, als die met ondersteunende professionals en ouders. Schooldirecteuren moeten op hun beurt een visie op onderwijs kunnen ontwikkelen en uitdragen en van daaruit werken aan onderwijsverbetering en implementatie van nieuw onderwijsbeleid als Passend onderwijs.

Een IB-er die is toegerust om de expertise van leerkrachten in een team te versterken, en die bovendien de directeur van de school kan bijstaan bij het ontwikkelen van onderwijsvernieuwing en -verbetering, is van wezenlijk belang in deze kwaliteitsslag. Deze IB-er moet niet alleen kennis hebben van actuele ontwikkelingen op onderwijskundig, pedagogisch en orthopedagogisch gebied, maar moet ook in staat zijn om kennis te nemen van zich steeds ontwikkelende wetenschappelijke inzichten. Hij dient bovendien goed geschoold te zijn op het gebied van het coachen van collega-leerkrachten en hij moet een visie op onderwijs kunnen ontwikkelen, zodat hij samen met de directeur, in deze periode van krimpende leerlingenaantallen, kan werken aan een nadere profilering van de school.

De TOP IB-opleiding van SPO biedt een sterk theoretisch gericht programma. Mocht u behoefte hebben aan een meer praktische IB-opleiding dan kunt u daarvoor terecht bij Bureau Meesterschap, ‘preferred supplier’ van de TOP IB-opleiding. Kijk op www.bureaumeesterschap.nl/wat-wij-doen/intern-begeleider-post-hbo-opleiding/ voor meer informatie.

Geaccrediteerde opleiding
Op 25 juli 2016 is de Toetsingscommissie van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) tot de conclusie gekomen dat de TOP IB-opleiding het predicaat Post-HBO Registeropleiding toekomt. De commissie is van mening dat de opleiding gedegen en doordacht oogt en dat de thema’s ertoe doen. De afgestudeerden van de geaccrediteerde TOP IB-opleiding van SPO ontvangen voortaan een door het CPION verstrekt getuigschrift.

Avondonderwijs
Het programma betreft een eenjarig programma van 60 ects in de avonduren. De colleges worden gegeven op woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 – 21.00 uur. Sommige vakken kunnen op de maandag- of dinsdagavond geroosterd worden. Het is mogelijk dat een enkel tentamen overdag is, omdat er aangeschoven wordt bij het tentamen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Er zijn periodes met drie avonden in de week college en periodes met twee avonden in de week college.