Onderwijsprogramma

Propedeuse

De propedeuse omvat het eerste studiejaar. Het bestaat uit een basisprogramma met een oriënterend, motiverend en selecterend karakter. Het programma bevat inleidingen in het hoofdvak Pedagogiek, de hulpwetenschappen Filosofie, Psychologie en Sociologie, Gezinspedagogiek en het vak Filosofie van Opvoeding en Onderwijs. De studielast van het basisprogramma bedraagt, inclusief onderwijscontacttijd en literatuurstudie, in totaal 60 ects.

Het tweede studiejaar

Het tweede studiejaar is het eerste jaar van het postpropedeutische programma. Het bevat een voortzetting en verdieping van het basisprogramma en een nadere oriëntatie in subdisciplines van de pedagogiek.

Het derde studiejaar

In het derde studiejaar gaan de wegen uiteen van studenten die de academische route volgen en van hen die de beroepsgerichte reguliere routes volgen (de opleiding Pedagogiek en/of Lerarenopleiding).

Voor studenten die het beroepsgerichte reguliere programma volgen, is het derde studiejaar een beroepsgericht jaar. Het bestaat uit een verdieping van het vak Pedagogiek in de subdiscipline Orthopedagogiek. Daarnaast krijgen studenten het vak Methodologie.

Beroepsvoorbereiding vindt plaats in vier taakveldonderdelen, de beroepsdifferentiaties en het ondersteunende vak Interculturele Sensitiviteit in Onderwijs en Jeugdzorg. De taakvelden hebben betrekking op typen functies, die binnen allerlei beroepssectoren kunnen worden vervuld. De volgende algemene taakveldonderdelen worden onderscheiden: Visie en Profilering, Advisering en Begeleiding, Beleid en Organisatie en Gespreksvoering en Rapportage.

De beroepsdifferentiaties leiden tot de tweedegraads lesbevoegdheid en/of geeft een algemene beroepsvoorbereiding op enkele pedagogische/agogische werkterreinen. De student moet twee differentiaties kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

  • Didactiek voor het Beroepsonderwijs
  • Jeugdzorg.

De differentiatie Jeugdzorg valt onder de opleiding Pedagogiek. De differentiatie Didactiek voor het Beroepsonderwijs valt onder de Lerarenopleiding Pedagogiek.

Ter ondersteuning van de beroepsdifferentiaties wordt het vak Interculturele Sensitiviteit in Onderwijs en Jeugdzorg aangeboden. De studielast van het derde jaar bedraagt in totaal 60 ects.

Academische route

De keuze voor de academische route vindt plaats in het derde jaar door de verplichte vakken uit de pre-master te gaan volgen. De eerste twee jaar komen dus overeen met de reguliere beroepsgerichte route. Een aantal vakken uit de academische route valt onder de door SPO verzorgde pre-master Orthopedagogiek of pre-master Pedagogiek & Onderwijswetenschappen. In de studiegids staat exact beschreven welke vakken er voor welke academische route gevolgd moeten worden.
N.B. Studenten academische route dienen een beheersing van wiskunde te hebben op vwo-niveau.

Het vierde studiejaar

Het vierde studiejaar bestaat uit een stage en een afronding van de studie in de vorm van een scriptie. De stage bestaat uit 44 ects en wordt gevolgd in aansluiting op één of twee van de gekozen beroepsdifferentiaties, afhankelijk van de gekozen opleiding. In de academische route omvat de stage 22 ects.