De opleiding heeft naast de betekenis voor jouw persoonlijke ontwikkeling de volgende beroepsperspectieven. In de beschrijvingen is steeds een relatie gelegd met de eindkwalificaties van de opleiding. Studenten die graag meer informatie willen over de eindkwalificaties van de opleiding en de daaraan gekoppelde leerdoelen kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Lerarenopleiding Pedagogiek

De Lerarenopleiding Pedagogiek leidt studenten op voor een tweedegraads bevoegdheid Pedagogiek. Volgens artikel 4.2.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voldoet iemand met tweedegraads bevoegdheid aan de benoemingseisen voor instellingen waar de Wet Educatie en Beroepsonderwijs van toepassing is. Dat betekent dat je niet alleen Pedagogiek en aanverwante vakken mag geven binnen het mbo, maar dat je daarbinnen breed inzetbaar bent. Je kunt belast worden met lessen in alle vakken waar het instellingsbestuur je bekwaam voor acht. Dit geldt voor iedere tweedegraads lesbevoegdheid, maar de ervaring leert dat mbo- instellingen graag docenten aannemen met een tweedegraads lesbevoegdheid pedagogiek, omdat docenten met een dergelijke bevoegdheid niet alleen vakinhoudelijk expert zijn in een gedragswetenschappelijke discipline, maar bovendien veel pedagogisch didactische kennis hebben die zij kunnen aanwenden in hun omgang met mbo-studenten. Bovendien kunnen zij hun collega’s op dit punt bijstaan.

Theorie: een goede docent Pedagogiek heeft veel kennis van zijn vakgebied. Hij is bovendien in staat vanuit een theoretisch kader te reflecteren op pedagogische praktijken, om zo pedagogische praktijken voor mbo-studenten te kunnen duiden en hen de kennis te geven om zelf te kunnen reflecteren op pedagogische praktijken.

Beroepshouding: een goede docent pedagogiek in het mbo heeft zelf een beroepshouding waarin hij zichzelf ziet als iemand die op inspirerende wijze mbo-studenten kan inleiden in het pedagogisch vakgebied. In de opleiding leert de student vanuit een reflectie op het docentschap deze beroepshouding te ontwikkelen en heeft hij de vaardigheden om die te blijven ontwikkelen, De docent Pedagogiek heeft bovendien een beredeneerde visie op pedagogische praktijken als de jeugdzorg en de onderwijsbegeleiding en is in staat mbo-studenten aan te zetten tot het zelf ontwikkelen van een visie.

Vaardigheden: een docent beschikt bovendien over in de wet BIO beschreven bekwaamheidseisen en over meer generieke beroepsvaardigheden als gespreksvaardigheden, maar ook over academische vaardigheden als schrijfvaardigheden en onderzoeksvaardigheden, om hem in staat te stellen zich blijvend op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om ook actief te participeren in gedachtenuitwisseling over zijn vak.

Universitaire masteropleiding

Ook kun je jouw beroepskwalificatie verbeteren door na het volgen van de academische route verder te gaan met de universitaire masteropleiding Pedagogiek of de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.