Onderwijsprogramma

Propedeuse

De propedeuse omvat het eerste studiejaar. Het bestaat uit een basisprogramma met een oriënterend, motiverend en selecterend karakter. Het programma bevat inleidingen in het hoofdvak Pedagogiek, de hulpwetenschappen Filosofie, Psychologie en Sociologie, en de vakken Filosofie van Opvoeding en Onderwijs en Gezinspedagogiek. De studielast van het basisprogramma bedraagt, inclusief onderwijscontacttijd en literatuurstudie, in totaal 60 ECTS.

Het tweede studiejaar

Het tweede studiejaar is het eerste jaar van het postpropedeutische programma. Het bevat een voortzetting en verdieping van het basisprogramma en een nadere oriëntatie in subdisciplines van de Pedagogiek.

Het derde studiejaar

In het derde studiejaar gaan de wegen uiteen van studenten die de academische route volgen en van hen die de beroepsgerichte reguliere routes volgen (de opleiding Pedagogiek en/of Lerarenopleiding Pedagogiek).

Voor studenten die het beroepsgerichte reguliere programma volgen, is het derde studiejaar een beroepsgericht jaar. Het bestaat uit een verdieping van het vak Pedagogiek in de subdiscipline Orthopedagogiek. Daarnaast krijgen studenten het vak Methodologie.

Beroepsvoorbereiding vindt plaats in vier taakveldonderdelen, de beroepsdifferentiaties en het ondersteunende vak Interculturele Sensitiviteit in Onderwijs en Jeugdzorg. De taakvelden hebben betrekking op typen functies, die binnen allerlei beroepssectoren kunnen worden vervuld. De volgende algemene taakveldonderdelen worden onderscheiden: Visie en Profilering, Advisering en Begeleiding, Beleid en Organisatie en Gespreksvoering en Rapportage.

De beroepsdifferentiatie verzorgt de opleiding tot de tweedegraads lesbevoegdheid en/of geeft een algemene beroepsvoorbereiding op enkele pedagogische/agogische werkterreinen. De student moet twee differentiaties kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:
Lerarenvariant (LV)
Jeugdzorg (ABV).

Ter ondersteuning van de beroepsdifferentiaties wordt het vak Multiculturaliteit in Onderwijs en Jeugdzorg aangeboden. De studielast van het derde jaar bedraagt in totaal 60 ects.

Academische route

De keuze voor de academische route vindt plaats in het derde jaar. De eerste twee jaar komen dus overeen met de reguliere beroepsgerichte route. Een aantal vakken uit de academische route valt onder het door de SPO verzorgde pre-masterprogramma’s Orthopedagogiek of Pedagogiek & Onderwijswetenschappen. In de studiegids staat exact beschreven welke vakken er voor welke academische route gevolgd moeten worden.

Het vierde studiejaar

Het vierde studiejaar bestaat uit een stage en een afronding van de studie in de vorm van een scriptie. De stage bestaat uit 44 ects en wordt gevolgd in aansluiting op één of twee van de gekozen beroepsdifferentiaties, afhankelijk van de gekozen opleiding.

Vanaf 2015-2016 gelden vanwege de profilering van de Lerarenopleiding Pedagogiek en de opleiding Pedagogiek nieuwe eisen voor de stage. Studenten dienen de hele stage te voldoen binnen de opleiding die ze kiezen. Dit houdt in dat studenten die de tweedegraads lesbevoegdheid willen behalen hun volledige stage (44 ects) lopen binnen de Lerarenopleiding voor de beroepsdifferentiatie Lerarenvariant. Zittende studenten die de Lerarenvariant volgen worden geacht te hebben gekozen voor de Lerarenopleiding Pedagogiek.

Studenten die diploma’s van beide opleidingen willen behalen dienen een extra (halve) stage te lopen.