Snel naar

Pre-master Orthopedagogiek

Welke hbo-opleiding geeft toegang?

Je hebt toegang tot de pre-master voor de master Orthopedagogiek als je in het bezit bent van één van onderstaande hbo-diploma’s:

Alo/calo
Pabo (of PA)
CMV
Hbo Logopedie
Hbo Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
Hbo-V (Verpleegkunde)
Hbo Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
Hbo Psychologie
Psychomotorische therapie en bewegingsagogiek

Ben je in het bezit van een hbo-diploma, maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat je 5 extra vakken volgt waardoor je een jaar langer over de pre-master zult doen. Informatie hierover kun je krijgen bij de studiecoördinator mw. van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) bestaat uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Jouw hbo-diploma en het voldoende afronden van één van de pre-masters geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen. Deze stage mag alleen onder bepaalde voorwaarden op de eigen werkplek worden gedaan.

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy.

Studenten kunnen via deze pre-master naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek
• Communication and Deafblindness
• Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via de pre-master pedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)
• Youth 0-21, Society and Policy (via de pre-master pedagogiek en onderwijswetenschappen of de pre-master orthopedagogiek)

Alle studieonderdelen uit de pre-master moeten behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master(tracks): september en februari.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de pre-masters vind je in de studiegids van de pre-masters en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met vragen over de masters kun je ook terecht bij de betreffende studieadviseurs: studieadvies.pedok@rug.nl.

Inschrijving

Meld je NIET aan via Studielink, maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heb je vragen, mail dan het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).

NVO

Veel studenten willen zich na hun master Orthopedagogiek registreren als NVO basis-orthopedagoog. Een dergelijke registratie is géén vereiste om als orthopedagoog aan de slag te kunnen in de praktijk. Na succesvolle afronding van het Mastertrack Orthopedagogiek ontvang je namelijk een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Wanneer je je toch als NVO basis-orthopedagoog wilt registreren, dan is het op dit moment zo dat je na het volgen van de 1-jarige SPO pre-master in de richting Orthopedagogiek in combinatie met de 1-jarige Mastertrack Orthopedagogiek bij de RuG niet automatisch voldoet aan de eisen voor de NVO registratie basis-orthopedagoog. Indien je je wilt registeren als NVO basis-orthopedagoog, dan bestaat de mogelijkheid om bij SPO het NVO pluspakket te volgen. Het programma pre-master, master en NVO-pluspakket is door de NVO geaccrediteerd als voldoende voorbereiding voor registratie in het NVO register.

NVO voor AOLB
Afgestudeerden van de master Orthopedagogiek met een AOLB vooropleiding voldoen niet aan de eisen van de NVO voor registratie als basis-orthopedagoog. In samenspraak met de NVO is gestreefd naar een zo slank mogelijk extra pakket aan vakken op basis waarvan een Verklaring t.b.v. de registratie als NVO basis-orthopedagoog uitgereikt kan worden.

Klik hier voor meer informatie over het NVO-pluspakket.

Toelating GZ –opleiding studenten Orthopedagogiek met SPO pre-master als vooropleiding

De LOGO-verklaring voor deelname aan de GZ-opleiding kan door studenten met een pre-master als vooropleiding worden verkregen bij de Vereniging LOGO (VLOGO) door het overleggen van twee documenten:

  1. De Verklaring Vooropleiding, afgegeven door de opleiding Pedagogische Wetenschappen
  2. Bewijs diagnostiekervaring

Ad 1. De Verklaring Vooropleiding wordt door de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (examencommissie.pedon@rug.nl) afgegeven op vertoon van het bewijs succesvol te hebben doorlopen:

  • de SPO pre-master Orthopedagogiek (60 ects)
  • de mastertrack Orthopedagogiek van de Opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RUG
  • het NVO-pluspakket van SPO

Ad 2. Ervaring kan worden aangetoond door het overleggen van de NVO-basisaantekening diagnostiek, die wordt verstrekt door de NVO. Voorwaarde hiervoor is dat drie casussen met voldoende resultaat zijn beoordeeld volgens de richtlijnen van de NVO, tijdens of na de opleiding. Casussen ten behoeve van de NVO basisaantekening Diagnostiek kunnen niet via SPO worden gevolgd. Studenten kunnen diagnostiek ervaring ook aantonen door gebruik te maken van het formulier dat op de site van VLOGO te vinden is  https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring.

Studenten die menen op een andere wijze te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan toelating tot de GZ-opleiding, kunnen hun vooropleiding individueel laten toetsen bij VLOGO (www.vlogo.nl/).

Februari-instroom

De pre-masters kennen geen officiële februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Studenten die in januari/februari willen starten, kunnen dit doen door vakken uit de pre-master als los vak te volgen (430 euro per vak in studiejaar 2023-2024). In september kan vervolgens de inschrijving voor de pre-masters worden gedaan. De reeds behaalde vakken worden vrijgesteld. Ook hoeft niet het volledige collegegeld betaald te worden, er wordt een individueel tarief berekend. Hiervoor dien je contact op te nemen met de studiecoördinator Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

N.B. Het is niet mogelijk om alle vakken uit het tweede semester als los vak te volgen (met name de statistiekvakken, omdat studenten de inleidende vakken uit het eerste semester hebben gemist). Dit betekent dat bij februari-instroom men altijd minimaal anderhalf jaar over de pre-master zal doen.